Pimoroni

Pimoroni Automation HAT for Raspberry Pi

PID: 2631

$38.99

Pimoroni Blinkt! for Raspberry Pi

PID: 2562

$7.99

Pimoroni Picade HAT for Raspberry Pi

PID: 2665

$28.99

Pimoroni pHAT BEAT for Raspberry Pi Zero

PID: 4073

$25.99

Pimoroni pHAT DAC for Raspberry Pi Zero

PID: 2454

$27.99

Pimoroni Picade Cabinet Kit - PIM105

PID: 2290

$309.99

Pimoroni Pan-Tilt HAT for Raspberry Pi

PID: 1039

$26.99 In Stock

Pimoroni Pi Zero W Starter Kit

PID: 3861

$57.99 Out of Stock

Notify Me

Pimoroni OmniVESA

PID: 2179

$10.99 Out of Stock

Notify Me

Pimoroni Display-O-Tron HAT

PID: 2284

$50.99

Pimoroni Display-O-Tron 3000

PID: 2108

$54.99 Out of Stock

Notify Me

Pimoroni Piano HAT

PID: 2285

$36.99

Pimoroni Zero LiPo

PID: 2563

$12.99 In Stock